Lào Cai: 63 điểm cầu với gần 3.500 đại biểu dự Hội nghị văn hóa toàn quốc
Lượt xem: 61

Kết nối Hội nghị Văn hóa toàn quốc từ đường truyền trực tuyến tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc Hội, Thủ đô Hà Nội ngày 24/11/2021, tại tỉnh Lào Cai đã có tổng số 63 điểm cầu với 3.441 đại biểu, trong đó có 01 điểm cầu Tỉnh uỷ với hơn 100 đại biểu; 9 điểm cầu cấp huyện với 1.014 đại biểu; 53 điểm cầu cấp xã với trên 2.000 đại biểu.

Đồng chí Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Công ty Apatit; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, được Đảng ta xác định đóng vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về văn hóa, nhất là quan điểm về phát triển văn hóa, con người được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ những người làm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học quan tâm. Tại tỉnh Lào Cai, xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kết luận về lĩnh vực này, tiêu biểu là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Đề án về phát triển văn học - nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại biểu tại các điểm cầu tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng về công tác văn hoá, văn nghệ; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chuyên đề, ý kiến tham luận của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, các chuyên gia tại Hội nghị.

Điểm cầu Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự Hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ các cấp cần vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững” nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ để phát triển quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, sớm đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển. Kịp thời khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực văn hóa; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung kết luận của Hội nghị cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. 

Phùng Nam Trung
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 738
  • Trong tuần: 9,373
  • Tất cả: 592,654
Đăng nhập