Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Văn Bàn thực hiện tốt công tác tư tưởng
Lượt xem: 406
Nhằm góp phần bảo đảm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trong năm 2020, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Văn Bàn đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Huyện ủy về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng; xác định đối tượng công tác tư tưởng của Đảng bộ chính là các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ.

Đồng chí Trần Thị Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trao giấy khen cho những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Thứ nhất, đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh qua các tài liệu và các kênh thông tin chính thống (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí của HĐLL Trung ương…); tập trung giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, giúp cán bộ, đảng viên áp dụng các đánh giá, nhìn nhận sự việc, hiện tượng đảm bảo khách quan - khoa học, lịch sử - cụ thể, toàn diện, theo hướng phát triển. Hằng tháng, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác này, được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả gắn với các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Đảng bộ luôn xác định đây là mặt công tác quan trọng hàng đầu trong công tác tư tưởng, giữ vai trò quyết định trên mặt trận tư tưởng.

Tham gia tích cực trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, phối hợp trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn theo địa bàn các xã, thị trấn. Từ đó, phát hiện những khó khăn, bất cập trong việc tổ chức, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trên địa bàn các địa phương để đề xuất với cấp trên chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đã tăng cường công tác tuyên truyền chia sẻ các nội dung tích cực trên các cổng thông tin điện tử và fanpage Gia Lan huyền thoại nhằm mục đích “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Thứ hai, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tìm hiểu, nắm những tâm tư, khó khăn của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, tháo gỡ, giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến cho tập thể, tổ chức. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể như: tham quan thực tế, các hoạt động quan tâm đến đời sống của cán bộ, đảng viên; từ đó tạo sự gắn kết giữa các đồng chí đảng viên, tăng cường tinh thần tương thân, tương ái, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, Đảng bộ đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Hằng tháng, các thông tin thời sự chính thống của thế giới, đất nước, tỉnh, huyện được trực tiếp đồng chí bí thư cấp ủy truyền tải kịp thời, đảm bảo chất lượng đến các đồng chí cán bộ, đảng viên tại buổi sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo niềm tin đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, các đồng chí đảng viên còn tự tìm hiểu qua các kênh thông tin chính thống khác.

Thứ tư, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung tham mưu, chỉ đạo tốt công tác văn hóa – văn nghệ. Tham mưu chỉ đạo tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ trên địa bàn huyện đảm bảo theo các quy định của Đảng. Lồng ghép các hoạt động văn hóa - văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ trong khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng năm 2021, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Văn Bàn cần xác định và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các chi bộ, cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác tư tưởng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác tư tưởng với phương châm: “Không thể có quyết định lãnh đạo đúng nếu không có cơ sở lý luận đúng; không thể có hoạt động hiệu quả nếu Đảng bộ không thực hiện tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục cán bộ, đảng viên để tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng và hành động”. Đồng chí bí thư cấp ủy tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, làm công tác tư tưởng của chi, đảng bộ.

Cấp ủy thường xuyên tiếp xúc, đối thoại (đặc biệt là tiếp xúc riêng, họp 02 người) để lắng nghe, nắm tâm tư, tình cảm, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có giải pháp kịp thời định hướng, tháo gỡ.

Thứ hai, đổi mới nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Nội dung công tác tư tưởng cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan Huyện ủy, các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện. Cần tập trung giải quyết những thắc mắc, bức xúc, những điều còn trăn trở của cán bộ, đảng viên và quần chúng; cần phân nhóm đối tượng để có nội dung, hình thức phù hợp. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời điểm; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những luồng thông tin sai lệch, xuyên tạc. Duy trì thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12 –HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ ba, đảng ủy thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; đặc biệt là đào tạo lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp, chuyên môn cử nhân chính trị...) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nói chung và công tác tư tưởng nói riêng vì một trong những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên đang công tác tại cơ quan Huyện ủy là “Mong muốn được đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực của bản thân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan”; đặc biệt là đối với các đồng chí làm công tác chuyên môn ở các Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị huyện, Đảng ủy quan tâm quy hoạch, cử đi đào tạo trình độ cử nhân chính trị các chuyên ngành tuyên truyền, xây dựng Đảng...

Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan Huyện ủy cần tăng cường việc tự học tập, tự bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và vận dụng vào công việc, cũng như trong đời sống hằng ngày của bản thân; với tinh thần như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Học tập là một việc suốt đời, trong cách học phải lấy tự học làm cốt”. Và luôn xác định việc lười học lý luận chính trị là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị.

Thứ năm, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của cán bộ, đảng viên để các đồng chí cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến cho cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tăng cường tổ chức các đợt tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động tập thể động viên cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao về tư tưởng, hành động và tư duy đổi mới, sáng tạo trong phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, chắc chắn rằng trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy sẽ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn

Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 260
  • Trong tuần: 3,132
  • Tất cả: 362,179
Đăng nhập