Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới từng cấp, từng ngành, sát với địa phương, đơn vị
Lượt xem: 224

Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, ngày 09/3/2021 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị). Dưới đây là nội dung phỏng vấn đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai liên quan đến nội dung này.

Phóng viên (PV): Kính thưa đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy! Ông có bình luận gì về Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Nghị quyết)? Ở góc độ địa phương, ông thấy việc triển khai ngay và không độ trễ như thế này có phù hợp không?

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

Như chúng ta đã biết, Chỉ thị gồm 8 nội dung trong đó có 7 nội dung thể hiện mục đích, yêu cầu của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ở góc độ dịa phương, chúng tôi thấy đây là nội dung quan trọng, cấp bách, kịp thời của Trung ương trong bối cảnh chúng ta có nhiều thuận lợi song cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, chính trị trong khu vực và trên thế giới.

Việc triển khai không độ trễ là điều kiện quan trọng để sớm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đồng thời góp phần quan trọng tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV: Ông có bình luận gì về quan điểm nêu trong Chỉ thị đó là việc học tập Nghị quyết phải là công việc thường xuyên khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ chứ không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Lào Cai sẽ khẳng định quyết tâm này như thế nào?

Đồng chí Dương Đức Huy: Trước hết cần khẳng định đây là quan điểm thể hiện tư duy chỉ đạo, định hướng hết sức biện chứng, khoa học của Trung ương đối với việc học tập, quán triệt, triển khai  nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chúng ta biết Nghị quyết chỉ thành công khi được thể hiện qua kết quả chỉ đạo biến nghị quyết thành sản phẩm cụ thể. Nghị quyết là định hướng và là mục tiêu, đích đến.

Trên thực tế ở đâu đó vẫn còn có những quan niệm chưa đúng và có sự nhầm lẫn, chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa kết quả và hiệu quả. Vì thế ở một số đơn vị chỉ nhấn mạnh đến kết quả tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của đảng thông qua một số chỉ tiêu như: Số lần tổ chức, số người tham gia,… Những số liệu đó là cần thiết, nhưng chưa toàn diện, nó chưa phải là sản phẩm cuối cùng phản ánh đúng hiệu quả công tác triển khai thực hiện. Do đó, muốn đánh giá chính xác hiệu quả của việc học tập nghị quyết của đảng ngoài việc triển khai học tập quán triệt sớm và kịp thời cần phải thực hiện thường xuyên việc nghiên cứu, học tập, áp dụng cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện.

Yêu cầu trên cũng thể hiện khát vọng của Việt Nam đến năm 2045 trở thành một nước phát triển thu nhập cao, việc học tập Nghị quyết và triển khai Nghị quyết phải thường xuyên để phù hợp với bối cảnh thực tế. Đồng thời khắc phục được bệnh lười học nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Do vậy bên cạnh việc cần thiết phải thay đổi về nội dung, hình thức tổ chức học tập cho phù hợp, quán triệt học tập đầy đủ, nghiêm túc, tránh tình trạng tổ chức học tập chạy theo thành tích, chú ý hình thức, không chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, dẫn đến tốn kém về thời gian, vật chất cần xem việc học tập nghị quyết phải là công việc thường xuyên khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ chứ không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Đối với Lào Cai để việc học tập nghị quyết phải trở thành công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chúng tôi xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, chuẩn bị và tổ chức tốt quy trình học tập như: Sau học tập Nghị quyết cấp uỷ cơ sở cần xây dựng và triển khai ngay chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị. Nội dung thật cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, sát với cơ sở, có phân công cấp ủy viên trong việc đôn đốc cơ sở thực hiện. Triển khai học tập nghị quyết của đảng cần tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức viết bài thu hoạch, thi trắc nghiệm tìm hiểu về văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai là, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới từng cấp, từng ngành, sát với địa phương, đơn vị.

Ba là, tổ chức cho các chi, đảng bộ đăng ký nội dung thi đua trong học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát động các phong trào thi đua trong toàn đảng bộ gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác từ đó khích lệ, nâng cao tinh thần tự giác, sáng tạo của các chi đảng bộ, cán bộ, đảng viên.

Bốn là, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có đủ trình độ, năng lực, nhất là phát huy vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ sở liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung nghị quyết để thường xuyên trực tiếp triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết tới cán bộ, đoàn viên, hội viên để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Năm là, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gắn với việc phân xếp loại các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.  

PV: Ông có đánh giá thế nào về quan điểm người đứng đầu cấp uỷ chịu trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu cũng như bổ sung những điểm mới của Nghị quyết vào chương trình hành động của địa phương?

Đồng chí Dương Đức Huy: Trước hết cần khẳng định quan điểm người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ là một nội dung quan trọng, thể hiện sự phát triển mới trong tư duy chỉ đạo của Trung ương, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.  

Để thực hiện nội dung này, người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy trong triển khai Nghị quyết. Phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung Nghị quyết và trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, cấp ủy. Phải truyền được quyết tâm, sự đổi mới, khát vọng của người đứng đầu cấp ủy trong việc học tập, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

PV: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy những nội dung trọng tâm nào để các phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết?

Đồng chí Dương Đức Huy: Trước hết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung mới, đột phá, trọng tâm của giai đoạn cũng như những năm tiếp theo từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ mình.

Hai là, chỉ đạo đổi mới trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi gợi, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức đảng trong thực hiện Nghị quyết.

Ba là, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chí, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ. Phát huy tinh thần, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ trong việc đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách” trong thực hiện nhiệm vụ.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

T/h: Nam Trung

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 3,177
  • Tất cả: 362,224
Đăng nhập