Số 18 - HD/BTGTU, Hướng dẫn tuyên truyền tháng 3 năm 2021
Lượt xem: 85

TỈNH ỦY LÀO CAI

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

*

                    Lào Cai, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Số 18 - HD/BTGTU

 

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền tháng 3 năm 2021

-----

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2021 của tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền bảo đảm sát thực, cụ thể, kịp thời. Gắn tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung  tuyên truyền

1.1 Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947- 05/3/2021), trọng tâm là các nội dung: Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, trong đó làm rõ những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực trong suốt 74 năm qua, nhất là sau 30 năm tái lập tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,…

1.2. Tiếp tục tuyên truyền nội dung cơ bản, các chỉ tiêu, mục tiêu lớn thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, chi đảng bộ trong toàn tỉnh gắn với triển khai nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc; nội dung các nghị quyết của kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XV) ban hành; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1.3. Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên mạng internet theo Quy chế số 04-QC/TU, ngày 30/12/2020 của Tỉnh ủy và Công văn số 151-CV/BTGTU ngày 23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

1.4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

1.5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

1.6. Tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

1.7. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân, kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2020.

1.8. Tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui xuân, lễ hội, về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

1.9. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện: Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); 86 năm Ngày truyền thống các lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2021); 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021) và 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2021).

1.10. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,…

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tạp chí, bản tin, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

2.2. Tuyên truyền miệng: Thông qua hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị tuyên vận cấp xã, tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể...

2.3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền.

2.4. Tuyên truyền cổ động trực quan: Hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử... phù hợp với các ngày kỷ niệm, các sự kiện trong tháng, tăng cường các hình thức truyên truyền lưu động.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xây dựng hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên bản tin Thông báo nội bộ, Cổng thông tin điện tử, hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí tuyên truyền tháng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận, thống nhất, liên tục, chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp tuyên truyền, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thù địch kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kiểm tra, thẩm định các tài liệu tuyên truyền, khánh tiết có liên quan.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tháng 3 phù hợp với điều kiện thực tế gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh - truyền hình, loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên vận cơ sở và các ấn phẩm tuyên truyền.

Chú trọng tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên mạng internet theo Quy chế số 04-QC/TU, ngày 30/12/2020 của Tỉnh ủy và Công văn số 151-CV/BTGTU ngày 23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, tuyên truyền, tham gia Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên mạng internet.

Kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng báo chí; quản lý công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, nhất là mạng xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong tổ chức các hoạt động, dịch vụ văn hóa, lễ hội,…

5. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Bám sát vào nội dung tuyên truyền của các sự kiện để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh đậm nét các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, bảo đảm thời gian trước, trong và sau mỗi sự kiện, ngày kỷ niệm. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường quảng bá hình ảnh, các sự kiện nổi bật của tỉnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ tiêu, mục tiêu thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng các hình thức sáng tạp, phù hợp; Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên mạng internet theo Quy chế số 04-QC/TU, ngày 30/12/2020 của Tỉnh ủy và Công văn số 151-CV/BTGTU ngày 23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Động viên, khích lệ, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ thâm nhập thực tiễn, phản ánh tâm tư, tình cảm của các tầng lớp Nhân dân tại cơ sở.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947- 05/3/2021)!

2. Chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)!

4. Tinh thần Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bất diệt!

5. Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2021)!

6. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI!

7. Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

8. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

10. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Hướng dẫn, tình hình thực tế và diễn biến của dịch COVID-19 lựa chọn hình thức tổ chức triển khai tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp và hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),

- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng uỷ TT,

- Các CQ trong Khối tuyên truyền tỉnh,

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng uỷ TT,

- Lãnh đạo Ban,

- Phòng TT&VHVN, TT-KG,

- Lưu VT Ban TGTU.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

Đỗ Đức Liệu


Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 3,225
  • Tất cả: 362,272
Đăng nhập