Số 06 - KH/BTGTU, ngày 08 tháng 3 năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai về công tác tuyên giáo giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 101

TỈNH ỦY LÀO CAI

BAN TUYÊN GIÁO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                

                        Lào Cai, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Số 06 - KH/BTGTU

 

 

 

KẾ HOẠCH

thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng,

tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai về công tác tuyên giáo

giai đoạn 2021 – 2025 

-----

 

Thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 (Đề án 17); Thông báo số 189-TB/TU ngày 22/02/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 17 về công tác tuyên giáo giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung trong Đề án số 17-ĐA/TU về lĩnh vực tuyên giáo; làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong 5 năm (2021 - 2025) trên từng mặt công tác, chỉ rõ thời điểm tiến hành và hoàn thành, phân công trách nhiệm lãnh đạo phụ trách và trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá tiến độ, chất lượng đối với việc thực hiện nhiệm vụ.

3. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định trong thực hiện Đề án.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Theo nội dung Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1.1. Công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, lịch sử Đảng và tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị; lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ

Mỗi năm (bắt đầu từ năm 2021) xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 05 hội nghị học tập, triển khai nghị quyết; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên; nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ,...

Trong năm 2021 tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Hằng năm tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

Định kỳ hằng năm tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp tỉnh ít nhất mỗi năm tổ chức từ trên 08 cuộc kiểm tra, bắt đầu từ năm 2021.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại và biểu dương người đứng đầu các cấp trong thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Năm 2022, 2024, mỗi năm tổ chức biên soạn, phát hành 02 cuốn sách gồm: (1) Những tấm gương trong học tập và làm theo Bác, (2) Tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật tiêu biểu viết về việc học tập và làm theo Bác. Hằng năm tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và mua cấp phát tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong tỉnh; sơ kết định kỳ, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Định kỳ 2 năm tổ chức cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (mỗi cuộc có ít nhất 60 thí sinh tham gia). Mỗi cuộc thi chọn và trao ít nhất 01 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích; ngoài ra nghiên cứu trao một số giải chuyên đề như giảng viên triển vọng, giảng viên trẻ tiêu biểu, giảng viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu, giảng viên kiêm chức tiêu biểu,...

Hằng năm rà soát, đề xuất Tỉnh ủy hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho từ 10 cán bộ thuộc ngành tuyên giáo trong tỉnh.

Định kỳ mỗi năm (bắt đầu từ năm 2021) cấp tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở (khoảng 200 người/lớp; mỗi lớp 2 ngày kết hợp nghiên cứu, trao đổi kiến thức, tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn).

1.2. Quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, văn hóa văn nghệ; các loại hình, phương tiện tuyên truyền

Chỉ đạo, định hướng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật; tích cực tham gia đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống các biểu hiện suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung này.

Rà roát, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy định nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin mạng xã hội, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Năm 2021 nghiên cứu ban hành Quy chế riêng về quản lý văn phòng đại diện, cơ quan thường trú báo Trung ương tại Lào Cai hoặc cụ thể hóa, tích hợp vào Quy chế số 23-QC/TU ngày 24/7/2020 của Tỉnh ủy. Trong năm 2021 ban hành các Quy định (hoặc quy chế) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: (1) Cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; (2) Chỉ đạo, định hướng tư tưởng, chính trị đối với công tác thông tin báo chí và tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội.

Hằng năm, tổ chức hội nghị định hướng, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh (02 hội nghị/năm; khoảng 150 đại biểu/hội nghị; mỗi hội nghị 1 ngày).

Xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản 5 ấn phẩm (hoặc tài liệu)/năm (bắt đầu thực hiện từ năm 2021) tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyên đề xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đô thị văn minh, công tác tuyên vận, việc học tập, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025,... Tùy thuộc vào từng ấn phẩm, dung lượng mỗi cuốn từ 200 - 300 trang kết hợp cả nội dung và ảnh; khổ 14,5cm x 20,5cm hoặc 16cm x 24cm, bìa mềm hoặc cứng, giấy thường hoặc giấy cutse trắng; số lượng phát hành từ 2.000-3.000 cuốn/loại.

Là đầu mối chịu trách nhiệm rà soát, đặt mua và cấp phát báo, tạp chí của Đảng cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Tỉnh ủy và Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Trong năm 2021 nghiên cứu nâng cấp, phát hành Bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ toàn tỉnh theo hướng: Từ 40 trang lên 50 trang; từ khổ 14 x 20 lên 16 x 24; nghiên cứu xây dựng Bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ khối lực lượng vũ trang tỉnh.

Mỗi năm xây dựng từ 2 đến 3 chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin thông báo nội bộ tuyên truyền nội dung, cách làm, hiệu quả của các chủ trương, đường lối của cấp ủy, chính quyền; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng những nhân tố mới, tích cực hằng tuần, hằng tháng.

Trong quý II năm 2021 phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững” theo Thông báo số 4538-TB/TU ngày 25/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy. Năm 2021 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quan xây dựng, trình ban hành Đề án phát triển văn học – nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Trong quý II/2021 phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu trình Tỉnh ủy kiện toàn Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại, tuyên tuyền biển đảo, phân giới cắm mốc của tỉnh; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm phù hợp với Quy định số 60-QĐ/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận.

1.3. Dự báo, nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường công tác thông tin gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong năm 2021 hoàn thành xây dựng dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý và điều tra dư luận xã hội trên không gian mạng”; mỗi năm tổ chức ít nhất 3 cuộc điều tra dư luận xã hội, dự kiến từ 1.000 phiếu/cuộc.

Cấp tỉnh mỗi năm (bắt đầu từ năm 2021) tổ chức 1 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, huyện (khoảng 250 người/hội nghị, 2 ngày/hội nghị; giảng viên: Trung ương và tỉnh). Mỗi năm tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh (khoảng 100 người/hội nghị, 1 ngày/hội nghị).

Định kỳ 2 năm một lần (bắt đầu từ năm 2021) tổ chức cuộc thi báo cáo viên giỏi 03 cấp: Xã, huyện, tỉnh. Mỗi cuộc thi tổ chức trao ít nhất 1 giải nhất, 2 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích; ngoài ra nghiên cứu một số giải chuyên đề như báo cáo viên triển vọng, báo cáo viên trẻ tiêu biểu, báo cáo viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu,...

Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng. Chỉ đạo thực hiện nền nếp hội nghị tuyên vận cấp xã theo Quy định số 60-QĐ/TU. Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về hoạt động nắm bắt, phản ánh, điều tra, dự báo dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Trong năm 2021, nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành quy chế thành lập, quản lý, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong việc cung cấp thông tin theo định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; làm căn cứ rà soát, thay thế đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Củng cố, xây dựng và duy trì tốt hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.

1.4. Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo

Trong năm 2021 nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định về quy trình sơ kết, tổng kết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo và các lĩnh vực thuộc công tác chính trị tư tưởng.

Thực hiện công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo; phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác khoa giáo. Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản về lĩnh vực khoa giáo trước khi trình cấp ủy ban hành. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp công tác, trao đổi, cập nhật thông tin thường xuyên với các ngành trong khối khoa giáo trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về khoa giáo; phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực khoa giáo.

Mỗi năm tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo về lĩnh vực khoa giáo (số lượng từ 100 đến 120 đại biểu, 1 ngày/hội thảo); mỗi năm tổ chức 4 hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo.

1.5. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thành kế hoạch, chương trình thực hiện, đánh giá hằng năm của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hằng năm tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, huyện gắn với khen thưởng từ 1 đến 2 tập thể, 5 đến 7 cá nhân/đảng bộ; cấp tỉnh khen thưởng từ 5 đến 7 tập thể, 13 đến 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2021 xây dựng và ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới. Năm 2021 xây dựng và thực hiện dự án “Xây dựng, vận hành hệ thống trang (fanpage) tuyên truyền của cấp ủy cấp tỉnh, huyện, xã trên mạng xã hội theo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai”.

Định hướng, tăng cường hình thức đặt bài đối với đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chú trọng đấu tranh trên mạng internet; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là giới báo chí, văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên trong đấu tranh, đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của các trang mạng xã hội và blog có nội dung xấu, độc, phá hoại sự nghiệp cách mạng.

1.6. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ công tác trong hệ thống ngành tuyên giáo của tỉnh.

Năm 2021 hoàn thành đầu tư phòng họp trực tuyến tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết nối đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị kỹ thuật (máy tính, máy chiếu, máy in, máy ảnh,…) đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành tuyên giáo tỉnh Lào Cai.

1.7. Chủ trì, phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy định kỳ báo cáo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Chỉ đạo trong đầu quý II/2021 hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trọng tâm là các nhiệm vụ:

2.1. Công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, lịch sử Đảng và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị; lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Tỉnh ủy về học tập lý luận chính trị trong Đảng. Thực hiện theo kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 08/02/2021 về nghiên cứu biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch hằng năm của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

Thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường, quản lý chặt chẽ chất lượng giảng dạy ở trung tâm chính trị. Chú trọng thường xuyên cập nhật, bổ sung những chủ trương, quyết sách, quy hoạch, kế hoạch lớn của tỉnh vào chương trình bồi dưỡng, giảng dạy; tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Định kỳ 2 năm tổ chức cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện đối với giảng viên trung tâm chính trị (bắt đầu thực hiện từ năm 2022). Thời gian tổ chức: 02 ngày/cuộc thi; ít nhất có 30 thí sinh tham gia/cuộc thi. Chọn và trao ít nhất 01 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích; ngoài ra nghiên cứu trao một số giải chuyên đề như giảng viên triển vọng, giảng viên trẻ tiêu biểu, giảng viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu, giảng viên kiêm chức tiêu biểu,...

Hằng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% tổ chức đảng trên địa bàn, đơn vị; ít nhất mỗi năm tổ chức 5 cuộc kiểm tra, bắt đầu từ năm 2021.

Hằng năm tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và mua cấp phát tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vị lãnh đạo quản lý; sơ kết định kỳ, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, đề xuất Tỉnh ủy hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho từ 2 đến 3 cán bộ thuộc ngành tuyên giáo trực thuộc đảng bộ.

2.2. Quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, văn hóa văn nghệ; các loại hình, phương tiện tuyên truyền

Chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch trong cung cấp, định hướng thông tin báo chí. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không được né tránh và phải có tinh thần cầu thị trong tiếp thu, giải trình, khắc phục khuyết điểm, yếu kém do báo chí phản ánh.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, đặt mua và cấp phát báo, tạp chí của Đảng cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng bộ theo quy định của Tỉnh ủy và Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

2.3. Dự báo, nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường công tác thông tin gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tổ chức hội nghị báo cáo viên nền nếp hằng tháng; tại hội nghị báo cáo viên của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện 2 nhiệm vụ đó là thông tin thời sự, định hướng hoạt động báo cáo viên và đánh giá công tác tuyên vận theo Quy định 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020. Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Quy định số 60-QĐ/TU.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong cung cấp, lấy mẫu phiếu các cuộc  điều tra dư luận xã hội học.

Bắt đầu từ năm 2021 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi năm tổ chức 1 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở (khoảng 250 người/hội nghị, 1 ngày/hội nghị). Mỗi năm tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và cơ sở (khoảng 100 người/hội nghị, 1 ngày/hội nghị).

Định kỳ 2 năm một lần (bắt đầu từ năm 2021) chỉ đạo, tổ chức cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp huyện. Mỗi cuộc thi tổ chức trao ít nhất 1 giải nhất, 2 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích; ngoài ra nghiên cứu một số giải chuyên đề như báo cáo viên triển vọng, báo cáo viên trẻ tiêu biểu, báo cáo viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu,...

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng thành lập, quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên thuộc đảng bộ. Củng cố, xây dựng và duy trì tốt hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên vận cho cán bộ ban tuyên vận, tổ tuyên vận (2 lớp/năm; từ 150 đến 200 người/lớp; 2 ngày/lớp trong đó kết hợp giữa trao đổi, nghiên cứu tài liệu với tham quan, chia sẻ mô hình thực tiễn).

2.4. Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo

Nghiên cứu, đề xuất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo và các lĩnh vực thuộc công tác chính trị tư tưởng phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác khoa giáo. Phối hợp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực khoa giáo.

2.5. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hoạt động của ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Cụ thể hóa nhiệm vụ ban chỉ đạo 35 thành kế hoạch thực hiện hằng năm, mỗi năm các đảng ủy tổ chức ít nhất 1 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho thành viên ban chỉ đạo, cộng tác viên ban chỉ đạo 35. Hằng năm tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết hoạt động của ban chỉ đạo 35 của các đảng ủy gắn với khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện việc xây dựng, vận hành hệ thống trang (fanpage) tuyên truyền của cấp ủy cấp tỉnh, huyện, xã trên mạng xã hội theo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn; cấp ủy đảng các cấp kịp thời nắm bắt, tổng hợp, báo cáo cấp trên những vấn đề còn nhận thức khác nhau trong cán bộ, đảng viên để kịp thời xem xét, có hướng giải quyết, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái để các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng “tự đề kháng” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những thông tin xấu, độc, những luận điệu tuyên truyền sai trái, bịa đặt, phá hoại của các thế lực thù địch. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đa dạng hóa các hình thức đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, góp phần định hướng dư luận xã hội.

2.6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác tuyên giáo cấp huyện, công tác tuyên vận tại xã và giảng viên giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Hằng năm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp huyện, xã; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

2.7. Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn

Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tập trung đầu tư xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn theo quy định.

3. Đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện

3.1. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Hướng dẫn lập và quản lý trang mạng xã hội chính thức của các địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện hiện đại đảm bảo phục vụ công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động. 

Chỉ đạo các cơ quan trong khối khoa giáo cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực khoa giáo.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, bảo đảm kinh phí thực hiện nghiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động theo nội dung Đề án.

3.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn cán bộ tuyên giáo và giảng viên lý luận chính trị.

Tham mưu thực hiện cơ chế luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ tuyên giáo có phẩm chất chính trị, năng lực công tác và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh về công tác tại các sở, ngành, địa phương; điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo từ các sở, ngành, địa phương có đủ tiêu chuẩn về nhận nhiệm vụ tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo cấp huyện.

Hướng dẫn đưa tiêu chí về học tập lý luận chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào đánh giá đảng viên hằng năm.

3.3. Ban Nội chính Tỉnh ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

3.4. Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung Đề án, kế hoạch 5 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm.

3.5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin mạng xã hội, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch trong cung cấp, định hướng thông tin báo chí.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển của Lào Cai. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác hoạt động chống phá, xuyên tạc của bọn phản động và các thế lực thù địch. 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo nghiên cứu ban hành Quy chế về quản lý văn phòng đại diện, cơ quan thường trú báo Trung ương tại Lào Cai hoặc cụ thể hóa, tích hợp vào Quy chế số 23-QC/TU ngày 24/7/2020 của Tỉnh ủy.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai xây dựng các dự án: (1) Xây dựng, vận hành hệ thống trang (fanpage) tuyên truyền của cấp ủy cấp tỉnh, huyện, xã trên mạng xã hội theo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý và điều tra dư luận xã hội trên không gian mạng; (3) Khai thác và quản lý phần mềm trực tuyến về các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết, kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh,...

3.7. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; hằng tuần, hằng tháng có chủ đề tập trung tuyên truyền sâu nội dung, cách làm, hiệu quả của các chủ trương, đường lối của cấp ủy, chính quyền; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng những nhân tố mới, tích cực. Nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật; tích cực tham gia đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống các biểu hiện suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tích cực ứng dụng phương tiện truyền thông mới trong kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào hoạt động báo chí, thông tin, văn học nghệ thuật, tuyên truyền gắn với tiếp nhận, xử lý ý kiến phản hồi của các tầng lớp Nhân dân thông qua mạng xã hội. Đổi mới nội dung tuyên truyền, cổ động theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp đối tượng, nội dung ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ chính trị. Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đi đôi với chú trọng tuyên truyền trực quan, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác hoạt động chống phá, xuyên tạc của bọn phản động và các thế lực thù địch.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và  các cơ quan liên quan trong năm 2021 hoàn thành tham mưu ra mắt, phát hành Tạp chí Văn nghệ Lào Cai dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số; Xây dựng, trình ban hành Đề án phát triển văn học – nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

3.8. Trường Chính trị tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ ngành Tuyên giáo, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ.

Tăng cường, quản lý chặt chẽ chất lượng giảng dạy ở trung tâm chính trị cấp huyện và Trường Chính trị tỉnh. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tư duy, phương pháp luận của người học; bảo đảm tính thực chất trong đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập. Chủ động, thường xuyên cập nhật, bổ sung những chủ trương, quyết sách, quy hoạch, kế hoạch lớn của tỉnh vào chương trình bồi dưỡng, giảng dạy; tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành của tỉnh; đổi mới cách đánh giá chất lượng đào tạo, bảo đảm thực chất.

3.9. Các ngành trong khối khoa giáo

Ban hành các văn bản bám sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, có trọng tâm, trọng điểm. Tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa giáo một cách đầy đủ, khách quan trước khi sơ kết, tổng kết, đề xuất những giải pháp phù hợp. 

Các ngành trong khối khoa giáo chủ động phối hợp công tác, trao đổi, cập nhật thông tin thường xuyên với Ban Tuyên giáo trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về khoa giáo; phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực khoa giáo.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mỗi năm tổ chức ít nhất 01 hội thảo về lĩnh vực khoa giáo.

3.10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu vốn của các nội dung trong Đề án, xây dựng phương án bố trí nguồn vốn; hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục thanh quyết toán. Thẩm định và cấp kinh phí bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn các nội dung nêu trong Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ phân công nhiệm vụ và định mức kinh phí khái toán trong kế hoạch, các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí chi tiết theo từng năm và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 01/11 hằng năm để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và cấp kinh phí thực hiện theo quy định. Riêng kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề nghị các đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 25/3/2021.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Căn cứ tính chất, quy mô các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện Đề án và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định hoặc phục vụ việc tổng hợp, theo dõi.

Hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tiến độ, hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án của các ngành, địa phương, đơn vị.

Định kỳ 06 tháng, 01 năm, các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả, những vấn đề phát sinh, kiến nghị, đề xuất trong triển khai thực hiện Đề án gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025, trong lĩnh vực Tuyên giáo; đề nghị các sở, ban, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh,

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,

- CCQ, đơn vị có tên trong phân công nhiệm vụ,

- Lãnh đạo Ban,

- Lưu VT BTGTU.

TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Dương Đức Huy

 

 

PHỤ LỤC
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Đính kèm Kế hoạch số 06-KH/BTGTU ngày 08/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)
-----

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị tính

Tổng số

Chia theo năm

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Số tiền

Nhu cầu kinh phí (1.000đ)

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Tổ chức các hội nghị: Học tập, triển khai, nghị quyết, bồi dưỡng cấp nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên, nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh… (5 HN/năm)

Hội nghị

25

5

5

5

5

5

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

50,000

1,250,000

2

Kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc

45

9

9

9

9

9

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

25,000

1,125,000

3

Biên soạn, phát hành sách những tấm gương học tập và làm theo Bác và sách những tác phẩm báo chí, văn hóa văn nghệ tiêu biểu viết về việc học tập và làm theo Bác

Ấn phẩm

3

1

 

1

 

1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

200,000

600,000

4

Định kỳ 2 năm tổ chức hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh (2 cuộc x 2 năm)

Hội thi

2

 

1

 

1

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

100,000

200,000

5

Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị (Mỗi năm dự kiến có 10 cán bộ x 5 năm)

Hội nghị

50

10

10

10

10

10

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

50,000

2,500,000

6

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Mỗi năm 1 lớp.

Hội nghị

5

1

1

1

1

1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

100,000

500,000

7

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... (Mỗi năm 2 hội nghị x 5 năm)

Hội nghị

10

2

2

2

2

2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

50,000

500,000

8

Mỗi năm biên soạn 05 tài liệu tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền chương trình MTQG, xóa đói giảm nghèo…)

Tài liệu

25

5

5

5

5

5

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

150,000

3,750,000

9

Đặt mua, cấp phát báo, tạp chí của Đảng cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh theo quy định  của Tỉnh ủy và Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đầu báo

15

3

3

3

3

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2,000,000

10,000,000

10

Nghiên cứu nâng cấp 02 Bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ toàn tỉnh (Từ 40 trang lên 50 trang; Từ khổ 14x20 lên 16x24) từ năm 2021

Bản tin

10

2

2

2

2

2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

945,000

9,450,000

11

Nghiên cứu xây dựng Bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ khối Lực lượng vũ trang tỉnh

Bản tin

5

1

1

1

1

1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

246,000

1,230,000

12

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; hằng tuần, hằng tháng  tuyên truyền nội dung, cách làm, hiệu quả của các chủ trương, đường lối của cấp ủy, chính quyền; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng những nhân tố mới, tích cực: 1 chuyện trang, chuyên mục x 3 loại hình x 12 tháng x 5 năm x 10.000.000,đ

Chuyên trang, chuyên mục

15

3

3

3

3

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

20,000

300,000

13

Một năm tổ chức ít nhất 3 cuộc điều tra dư luận xã hội

Hội nghị

15

3

3

3

3

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

200,000

3,000,000

14

Xây dựng đề án “Ứng dụng phần mềm tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển khai và chấm bài thu hoạch về chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống quê hương, đất nước trên không gian mạng”.

Hội nghị

75

15

15

15

15

15

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Thông tin và Truyền thông

100,000

7,500,000

15

Định kỳ 1 năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên DLXH từ tỉnh đến cơ sở (5 hội nghị x 5 năm)

Hội nghị

5

1

1

1

1

1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

50000

250000

16

Xây dựng đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý và điều tra dư luận xã hội trên không gian mạng”

Đề án

1

1

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Thông tin và Truyền thông

3,000,000

3,000,000

17

Định kỳ 1 năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở (1 hội nghị x 5 năm)

Hội nghị

5

1

1

1

1

1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

100000

500000

18

Hai năm 1 lần tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp 

Hội thi

2

1

 

1

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

100000

200000

19

Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo (Mỗi năm 4 hội nghị x 5 năm)

Cuộc

20

4

4

4

4

4

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

50,000

1,000,000

20

Mỗi năm tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo về lĩnh vực khoa giáo.

Hội thảo

5

1

1

1

1

1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị liên quan

100,000

500,000

21

Thực hiện “Xây dựng, vận hành hệ thống trang (fanpage) tuyên truyền của cấp ủy cấp tỉnh, huyện, xã trên mạng xã hội theo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai” (Áp dụng cho 152 xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh x 5 năm)

Trang

152

152

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Thông tin và Truyền thông; các huyện, thị xã, thành phố

96,000

14,592,000

22

Đầu tư phòng họp trực tuyến tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết nối đến các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Phòng họp

1

1

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

1,500,000

1,500,000

23

Đầu tư  đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

 

9

9

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các huyện, thị xã, thành phố

2,000,000

18,000,000

24

Đầu tư máy tính, máy in, máy chiếu cho cơ quan chủ trì và đồng chủ trì đề án (máy trính xách tay, máy in, máy chiếu, máy chụp ảnh, máy quay phim…)

Cơ quan

1

1

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

250,000

500,000

25

Kinh phí hoạt động của cơ quan chủ trì đề án (Xăng xe, Văn phòng phẩm, công tác phí…)

 

5

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

50,000

250,000

26

Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Lào Cai dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Tạp chí

1

1

 

 

 

 

Hội Văn học Nghệ thuật

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

450,000

450,000

27

Đề án phát triển văn học nghệ thuật giai đoạn 2020 - 2025

Đề án

1

1

 

 

 

 

Hội Văn học Nghệ thuật

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7,066,000

7,066,000

28

Định kỳ 2 năm tổ chức hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp huyện (9 đảng bộ = 9 cuộc x 2 năm)

Hội thi

18

 

9

 

9

 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

100,000

1,800,000

29

Định kỳ 1 năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên DLXH từ tại các đảng bộ trực thuộc (14 đảng bộ =14 hội nghị x 5 năm)

Hội nghị

70

 

 

 

 

 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

50,000

3,500,000

30

Định kỳ 1 năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở (14 đảng bộ=14 hội nghị x 5 năm)

Hội nghị

70

 

 

 

 

 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

100,000

7,000,000

31

Hai năm 1 lần tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi các cấp (14 đảng bộ=14 cuộc x 2 năm)

Hội thi

28

 

 

 

 

 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

100,000

2,800,000

 

TỔNG KINH PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,813,000

Số tiền bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, tám trăm mười ba triệu đồng chẵn./.

 


Hoàng Hợp - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy