Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Lượt xem: 134

Ngày 01/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đây là nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, được tỉnh ban hành ngay từ đầu khóa, Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực cho sự phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trờ thành tỉnh phát triển của cả nước. 

 

TỈNH ỦY LÀO CAI

*

Số 12 -NQ/TU

 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                         

   Lào Cai, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới

-----

 

 Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Tỉnh ủy; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua tiếp tục đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Các yêu cầu của Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa với tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn khâu, chọn việc có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác qua mỗi năm. Công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác được thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương, tôn vinh và nhân rộng kịp thời.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước hình thành ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện gắn với trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp. Bước đầu thực hiện có hiệu quả phương châm "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể". Những kết quả đạt được nêu trên đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, p phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo Bác ở một số nơi trên địa bàn tỉnh còn biểu hiện hình thức, chưa tự giác; trách nhiệm nêu gương, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa cao. Kết quả học tập và làm theo Bác ở một số ngành, các địa phương, đơn vị chưa tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, sức hút chưa đủ lớn để tạo động lực, có tác dụng chi phối, thôi thúc và điều chỉnh hành vi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Sự chuyển biến về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, liên tục. Còn có biểu hiện chưa gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, nhất là gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số địa phương, đơn vị chưa triệt để, cá biệt có một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật đảng, chính quyền do vi phạm pháp luật. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân lên “Những bông hoa đẹp giữa đời thường”, những việc làm nhân văn, nhân ái theo tinh thần “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa được quan tâm đúng mức, sức lan tỏa còn hạn chế.  

Nguyên nhân là do vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có nơi chưa được quan tâm đầy đủ, còn thụ động theo sự chỉ đạo của cấp trên, còn biểu hiện nể nang trong đánh giá trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp chưa chủ động, sáng tạo, sâu sát trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai một cách hiệu quả việc học tập và làm theo Bác tại địa phương, đơn vị mình.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ cần thực hiện với quyết tâm chính trị cao, trở thành nền nếp, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tạo ra bước đột phá mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức, trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh; là tiêu chí để cán bộ, đảng viên soi vào, phấn đấu suốt đời, trở thành phương châm sống cho mỗi người; coi đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cùng với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII là giải pháp quan trọng để thực hiện  phương châm “xây” đi đôi với “chống”, “xây” là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, “chống” là  nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của Đảng bộ.

Xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai vững mạnh về đạo đức là giải pháp gốc, tạo nền tảng để xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được đánh giá trong chỉnh thể thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín cá nhân, phục vụ việc đánh giá, sử dụng và biểu dương, khen thưởng, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Tập trung làm tốt ba nội dung trọng tâm “Học tập - Làm theo - Nêu gương”. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, coi đây là giải pháp trung tâm trong thực hành phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành trách nhiệm chính trị, nhu cầu tự thân của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tinh thần tự giác học và làm theo Bác cần trở thành văn hóa tự phê bình và phê bình, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai vững mạnh về đạo đức là mục tiêu hướng tới nhằm củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Học tập: 100% tổ chức đảng và đảng viên đang sinh hoạt đều được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, thực chất các nội dung, yêu cầu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và hằng năm phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. 100% các chi bộ hằng tháng đều đưa nội dung học và làm theo Bác vào thảo luận gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Làm theo Bác: 100% tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hằng năm; xác định được khâu đột phá qua mỗi năm để tập trung chỉ đạo thực hiện tạo ra sự chuyển biến thực sự; thực hiện đầy đủ chuẩn mực đạo đức đã ban hành, ghi danh, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình theo quy định.

Nêu gương của cán bộ, đảng viên: Mỗi cán bộ, đảng viên hằng năm đều có bản cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức (riêng cán bộ, đảng viên hưu trí, đảng viên cao tuổi, đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng, đảng viên nông thôn khuyến khích thực hiện). 100% tổ chức đảng hằng năm đều có đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Lào Cai phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Gần dân, trọng dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “Xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”.

2. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phải gắn kết chặt chẽ với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, với chức trách, nhiệm vụ và văn hóa công vụ của cán bộ, đảng viên. Xác định lựa chọn khâu đột phá gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Học và làm theo Bác góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Lào Cai phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần xây dựng cho mình phong cách, tác phong công tác gần dân, sát cơ sở với phương châm học dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Khuyến khích, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung; có tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn phù hợp với giá trị văn hóa con người Lào Cai. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

4. Nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn; không ngừng tự học tập, tu dưỡng về nhân cách, đạo đức, lối sống; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh. Để thực hiện phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, cần đánh giá, xếp loại và biểu dương người đứng đầu trong thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi việc thực hành trách nhiệm nêu gương cùng với mức độ hoàn thành trách nhiệm công vụ là thước đo để đánh giá kết quả học và làm theo Bác hằng năm. Lấy kết quả nêu gương đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp là một tiêu chí đánh giá việc quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cơ quan báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm những vi phạm, sai phạm, vụ án, vụ việc; xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Không biểu dương, khen thưởng thành tích học tập và làm theo Bác đối với những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống, uy tín thấp, có những dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn. Phát huy vai trò chủ động tham mưu, đề xuất của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp, nhất là Ban Tuyên giáo cấp ủy trong việc triển khai thực hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, hướng tới hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác một cách thực chất, hiệu quả, không hình thức.

7. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định nhiệm vụ học tập và làm theo Bác một cách trọng tâm, trọng điểm trong kế hoạch hằng năm để tập trung chỉ đạo, tạo ra sự chuyển biến thực sự. Mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để cam kết nêu gương, có giải pháp khắc phục, sửa chữa trong kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức đa dạng trên mọi lĩnh vực, nhất là những việc làm nhân văn, nhân ái để tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách các lĩnh vực, địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới về học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, với phương châm là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá và bảo đảm tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện; đồng thời ban hành các kế hoạch để triển khai cụ thể hóa Nghị quyết và Quy định của Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung nội dung đánh giá việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại và biểu dương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

5. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quy định của Tỉnh ủy chủ động tham mưu, đề xuất, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

6. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nội dung Nghị quyết để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị. Việc tổ chức triển khai thực hiện cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao, dễ kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

7. Các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình của tỉnh chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai để tăng cường tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết và tích cực tham gia thực hiện.

Nghị quyết được quán triệt đến chi bộ đảng và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ./.

 

Nơi nhận:                                                                       

- Ban Bí thư TW Đảng,

- Văn phòng, các ban Đảng TW,

- Đảng ủy Quân khu II,

- Thường trực TU, UB MTTQ VN,

  Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh,

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

- Các cơ quan chuyên trách,

  tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,

- Các đảng đoàn, BCS Đảng,

- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy,

  Đảng ủy trực thuộc,

- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH tỉnh,

- Cổng thông tin điện tử tỉnh,

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,

- Chuyên viên tổng hợp, VPTU,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

                 Đặng Xuân Phong

 


Ban Biên tập
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 9,293
  • Tất cả: 592,574
Đăng nhập