Một số điểm mới về quy định trong thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 148

Sau tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 quy định tạm thời về công tác tuyên vận, ngày 24/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số 60-QĐ/TU về công tác tuyên vận (Quy định 60) với 5 chương 19 điều, 3 phụ lục kèm theo. Quy định 60 nhiều nội dung mới, quan trọng, khẳng định sự chỉ đạo của Tỉnh ủy cũng như vị trí, vai trò của công tác tuyên vận hiện nay.

Điểm mới đầu tiên được thể hiện ngay ở tên gọi của Quy định 60, khẳng định nhận thức mới, quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận. Nếu như giai đoạn trước đây, công tác tuyên vận chỉ được đề cập đến với tên gọi thực hiện “thí điểm” hay “tạm thời” thì đến nay, với Quy định 60, công tác tuyên vận chính thức trở thành nhiệm vụ thực hiện thường xuyên của cấp ủy đảng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Điểm mới so với đề án thí điểm mô hình tuyên vận trước đây là đưa ra được khái niệm tuyên vận và công tác tuyên vận (trước chỉ dừng lại khái niệm ban tuyên vận, tổ tuyên vận - khái niệm có tính tổ chức). Nhận diện đúng về tuyên vận, công tác tuyên vận, mới sở xây dựng đánh giá hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận, công tác tuyên vận hằng tháng, từng năm bằng những số liệu, thông tin cụ thể về tuyên truyền, vận động người dân và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến tận thôn, tổ dân phố.

Về tổ chức hoạt động của ban tuyên vận, Quy định 60 một số điểm mới cơ bản. Đối với ban tuyên vận, nếu như quy định cũ yêu cầu bắt buộc phó trưởng ban chuyên trách là công chức cấp xã thì quy định mới đã mở rộng đối tượng, phù hợp với yêu cầu thực tế. Ngoài những tiêu chuẩn chung, chức danh này có thể được “lựa chọn từ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội” tại xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, thời gian, uy tín, tâm huyết (Điều 3). Trước đây quy định cũ yêu cầu bắt buộc việc tổ chức hội nghị tuyên vận phải kết thúc trước ngày 10 hằng tháng thì Quy định 60 đã điều chỉnh việc tổ chức hội nghị thể kết thúc trước ngày 15 hằng tháng (Điều 5) qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cấp cơ sở chuẩn bị nội dung, các điều kiện được chu đáo, đặc biệt là phù hợp với tiến độ tổ chức hội nghị báo cáo viên từ trung ương đến cấp huyện.

Từ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác chuyên môn của tổ tuyên vận, Quy định 60 đã quy định cụ thể về phương thức hoạt động của tổ tuyên vận với 2 nội dung chủ yếu gồm: (1) Dự hội nghị tuyên vận cấp hằng tháng theo triệu tập của đảng ủy xã, phường, thị trấn tiếp nhận, xử lý thông tin; (2) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận (Điều 8). Bên cạnh đó cũng quy định cụ thể việc tổ trưởng tổ tuyên vận thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận với các thành viên báo cáo chi bộ quyết định; phân công nhiệm vụ cho các thành viên và căn cứ tài liệu văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ tuyên vận nghiên cứu biên tập, bổ sung các nội dung của thôn, tổ dân phố phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện tuyên truyền, vận động bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, kịp thời, phù hợp từng đối tượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được quy định cụ thể, sự điều chỉnh so với giai đoạn trước. Theo đó thay bằng việc hằng tháng các quan, đơn vị của tỉnh được phân công đi dự, nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận thì hiện nay, căn cứ yêu cầu thực tiễn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy hằng tháng thể lựa chọn dự nắm tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại một số xã, phường, thị trấn (ưu tiên lựa chọn các đơn vị còn yếu trong thực hiện công tác tuyên vận) để có căn cứ đánh giá kết quả chỉ đạo của cấp huyện đối với công tác tuyên vận (Điều 11). Cũng tại Điều 11 phân cấp cho thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nắm tình hình thực hiện công tác tuyên vận đối với những địa bàn còn yếu, mới kiện toàn thành viên hoặc kiểm tra thông qua đồng chí được ban thường vụ phân công phụ trách cấp về công tác tuyên vận (gắn trách nhiệm của người đứng đầu); chú trọng kiểm tra, giám sát, khảo sát hoạt động tuyên vận tại thôn, tổ dân phố.

Việc bảo đảm chính sách, nguồn lực thực hiện công tác tuyên vận có một số điểm mới, trong đó quan trọng nhất là quy định cụ thể việc đánh giá phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách do trưởng ban tuyên vận và phó trưởng ban tuyên vận (là lãnh đạo UBND) tham mưu, đảng ủy cấp trực tiếp đánh giá từng tháng, năm, giai đoạn; đảng ủy, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc việc sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. Bên cạnh đó, thay bằng việc hằng năm các quan chuyên môn phải lập dự toán kinh phí riêng phục vụ công tác tuyên vận thì Quy định 60 điều chỉnh bằng việc kinh phí thực hiện công tác tuyên vận được lập dự toán hằng năm cùng với kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác của quan, đơn vị, địa phương và trình cấp có thẩm quyền quyết định (Điều 13). Như vậy, nội dung quy định này góp phần tháo gỡ khó khăn, lúng túng trong việc đánh giá cán bộ, bảo đảm quyền lợi và động viên cán bộ tích cực, tâm huyết thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra quy định này còn góp phần bảo đảm việc cấp kinh phí không phải mất nhiều công đoạn, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Một điểm mới quan trọng của Quy định 60 là việc phân công trách nhiệm của các quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác tuyên vận. Điểm mới nổi bật không có trong quy định trước đây là phân công Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu bổ sung chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên giao diện chính Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (Điều 16); thường xuyên cập nhật, đăng tải, phản ánh tin, bài, tài liệu về công tác tuyên vận trên chuyên mục này. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động chuyên mục “tuyên vận” trên cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Trên quan điểm việc thực hiện công tác tuyên vận là trách nhiệm chính của cấp huyện, Quy định 60 nêu cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đó là: Giữ vai trò chủ trì, trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn bộ công tác tuyên vận trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về hiệu quả hoạt động của công tác tuyên vận; chỉ đạo đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện công tác tuyên vận hằng tháng, quý, 6 tháng, năm (Điều 17). Nhằm bảo đảm việc phân cấp thực hiện cũng như trên cơ sở đề xuất của các địa phương, đơn vị yêu cầu thực tiễn, Quy định 60 đã điều chỉnh việc hằng tháng Tỉnh ủy tổ chức đánh giá, chấm điểm việc thực hiện công tác tuyên vận đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy bằng việc giao nội dung này cho thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chủ động thực hiện đánh giá, chấm điểm theo quy định.

Với việc kịp thời ban hành quy định mới trong đó nhiều nội dung điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, Quy định 60 của Tỉnh ủy Lào Cai được coi là công cụ pháp lý quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện công tác tuyên vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phùng Nam Trung
Thông tin mới nhất
Thư viện VIDEO
Nậm Sài với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 652
  • Trong tuần: 9,287
  • Tất cả: 592,568
Đăng nhập