image banner
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển và lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong 76 năm qua

KẾT QUẢ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh (05/3/1947), công tác tuyên giáo đã song hành và từng bước lớn mạnh cùng sự phát triển của Lào Cai, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng, hội nhập của tỉnh.

Thứ nhất, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954). Trong năm 1947, ngay sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập, do đội ngũ cán bộ còn thiếu nên Đảng bộ tỉnh chưa có điều kiện thành lập cơ quan tham mưu riêng cho lĩnh vực tuyên huấn. Tuy nhiên, từ việc xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên huấn nên Đảng bộ tỉnh đã phân công đồng chí Lê Thanh – Bí thư Tỉnh ủy kiêm phụ trách chỉ đạo công tác tuyên huấn của Đảng bộ. Để thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền, Tỉnh ủy chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên của tỉnh và các tổ chức chính trị đều phải tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giác ngộ cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Tháng 12/1947 Ban Tuyên huấn khu 10 (khu Tây Bắc) được thành lập. Tháng 2/1948 tại Hội nghị tuyên huấn toàn quốc, Trung ương đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy tuyên huấn các cấp. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên huấn khu 10 đã  ra nghị quyết thống nhất và kiện toàn ban tuyên huấn các cấp trong khu theo 2 loại A và B. Ban Tuyên huấn Lào Cai và các tỉnh Hà Giang, Sơn La thuộc loại B, được thành lập với 3 nhân viên, 1 giảng viên phụ trách công tác huấn luyện. Ngay sau khi thành lập và thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác tuyên huấn tập trung làm tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận của của cán bộ, đảng viên, người dân về các chính sách dân chủ, thực hiện các phong trào cách mạng như bình dân học vụ, phát triển sản xuất, giữ gìn trật tự, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang,... chuẩn bị bước vào kháng chiến. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua của tỉnh phát triển rộng khắp, nhất là phong trào bình dân học vụ, khắp nơi trong tỉnh người biết chữ dạy người chưa biết, các thôn trong xã mở được mỗi thôn một lớp bình dân học vụ để xóa giặc dốt.

Sau ngày giải phóng Lào Cai (1950), Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Lào Cai đã biên soạn “Đề cương tuyên truyền”, nội dung tập trung nêu bật nguyên nhân thắng lợi trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa to lớn của sự kiện giải phóng Lào Cai. Bên cạnh đó, Ban Tuyên huấn cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, lan tỏa nội dung, thông điệp 2 lá thư Bác Hồ gửi đồng bào, chiến sĩ Lào Cai. Cùng với đó, Ban Tuyên huấn cũng chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy quan tâm thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị (huấn luyện) cho cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung vào những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, xã hội cộng sản văn minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội,...

Thứ hai, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975). Tiếp nối thành quả của giai đoạn trước, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tuyên giáo luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng và thực hiện thường xuyên, nhất là ở những thời điểm nhiệm vụ cách mạng có nhiều khó khăn, phức tạp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương qua đó cổ vũ, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức giác ngộ cách mạng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống tư tưởng tiêu cực, cổ hủ, lạc hậu, phi xã hội chủ nghĩa. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ nắm và vận dụng chính sách của Đảng, năng lực quản lý kinh tế, kỹ thuật cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, trong thời kỳ tỉnh Hoàng Liên Sơn (1976-1991). Trong 15 năm thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị. Trong 9 năm kể từ ngày hợp nhất từ 1976 đến 1985 công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhà nước 5 năm và bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Mặc dù đây là thời kỳ có nhiều biến động, khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo đã hoàn thành sứ mệnh lực sử, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và từng bước lớn mạnh cùng sự phát triển của Đảng bộ. Sau 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 1991), hệ thống tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định, trong 15 năm dưới “mái nhà” chung Hoàng Liên Sơn, công tác tuyên giáo của Đảng bộ có sự trưởng thành và phát triển đáng kể, mặc dù cón có những hạn chế nhất định song công tác tuyên giáo đã vượt qua được mọi khó khăn, thách thức của chiến tranh, khủng  hoảng kinh tế - xã hội, cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng.

Thứ tư, công tác tuyên giáo sau khi tái lập tỉnh (1991) đến nay. Vượt qua khó khăn, thách thức và bộ bề khó khăn chung của tỉnh trong những ngày đầu tái lập, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, công tác tuyên giáo giai đoạn này có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều kết quả to lớn trên các lĩnh vực công tác, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lào Cai, khẳng định vị thế của một tỉnh năng động, phát triển khu vực trung du, miền núi Bắc bộ.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, bám sát các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chi bộ đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất và thực hiện liên tiếp 3 đề án chuyên đề về công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (Đề án số 25 giai đoạn 2011 – 2025, Đề án số 17 giai đoạn 2016- 2020 và Đề án số 17 giai đoạn 2021 – 2025). Lãnh đạo công tác tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của toàn hệ thống chính trị được tăng cường, trong đó nổi bật trên 3 đột phá:

(1) Công tác tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở với điểm nhấn quan trọng là đề xuất với Tỉnh ủy thực hiện mô hình tuyên vận từ năm 2012 được Trung ương đánh giá rất cao, được nhiều tỉnh, thành phố đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Điểm nổi bật của mô hình tuyên vận là đã bố trí được một cán bộ chuyên trách tham mưu cho cấp ủy cấp xã về công tác tuyên truyền, vận động. Với việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên vận, các lĩnh công tác chính trị tư tưởng cơ sở đã được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, từng bước nâng cao hiệu quả, trong đó nổi bật là việc quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác lịch sử Đảng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

(2) Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng và đạt kết quả nổi bật. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội thảo khoa học có giá trị, hoàn thành biên soạn bộ “Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập” từ khóa I đế khóa XV, cuốn sách “Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới và phát triển (1991-2015) – Tầm nhìn và hành động”, cuốn sách “Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai”, cuốn sách “30 năm Lào Cai sáng tạo”,...

(3) Đi đầu trong công tác tuyển dụng cán bộ và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Với quyết tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, Chi ủy đã cùng với tập thể lãnh đạo Ban không ngừng đổi mới công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn đến đánh giá cán bộ đặt mục tiêu vì hiệu quả công việc lên trên hết. Nhiều cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết đã được tuyển dụng, cống hiến cho ngành và phát triển, được đề bạt, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng là đơn vị đi đầu trong khối Đảng về thực hiện đề án cải cách hành chính, trọng tâm là khâu đánh giá cán bộ. Đề xuất đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu là trong học tập, quán triệt nghị quyết (ứng dụng điểm danh, học trực tuyến), xây dựng phần mềm thi trực tuyến trên internet, điều tra xã hội học trực tuyến,... góp phần tiết kiệm chi phí, phù hợp với xu thế công nghệ thông tin, mang lại hiệu quả cao.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau:

Một là, phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ phải tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong chi bộ, đồng thuận trong cấp uỷ. Phải có sự kết hợp tốt, nhịp nhàng, thường xuyên giữa Ban Chi ủy với Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể; phục tùng triệt để sự lãnh đạo, tranh thủ triệt để sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Hai là, luôn chủ động, sáng tạo trong hoạt động tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Thực tiễn cho thấy công tác tuyên giáo có vị trí, vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Tính chủ động là phải luôn quán triệt và kiên trì thực hiện hiệu quả 3 bước “đi trước tuyên truyền, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Ba là, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng của cán bộ, công chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoặc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giải quyết thấu tình, đạt lý các vướng mắc, kiến nghị của đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên phấn đấu và trưởng thành.

Bốn là, xây dựng quy chế, chương trình công tác, kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoặc những vấn đề phát sinh mới để kịp thời thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Chi bộ.

Năm là, công tác cán bộ phải đảm bảo khách quan, trung thực, vì công việc để chọn người phù hợp với công việc đó; phải coi trọng công tác xây dựng quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng theo quy hoạch đã thống nhất; quá trình triển khai công tác cán bộ cần phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan. Thực hiện công tác cán bộ đúng thẩm quyền được phân cấp quản lý; đảm bảo các chế độ chính sách hiện hành, luôn chăm lo đến đời sống cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan. Kịp thời tổng kết đánh giá cụ thể những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Về phương hướng:

Thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan thường xuyên xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, công chức. Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ công tác tuyên giáo thành các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể làm căn cứ triển khai thực hiện.  

(2) Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đến 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ thường xuyên quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong đó chú trọng các chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quan tâm thực hiện thường xuyên việc nắm tình hình và giải quyết các vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo không khí đoàn kết, dân chủ trong Chi bộ, cơ quan.

(3) Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên của cơ quan thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên của cơ quan nắm chắc chế độ chính sách, các quan điểm đường lối của Đảng. Tiếp tục quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, 12, Quy định 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy. Hằng năm cụ thể hóa nội dung, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, gắn với đổi mới lề lối, tác phong, phong cách làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu các chuyên đề về học tập và làm theo Bác tại sinh hoạt định kỳ của Chi bộ

(4) Lãnh đạo công tác cán bộ. Thường xuyên phối hợp với Thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ cho phù hợp; hằng năm rà soát, bổ sung đầy đủ quy hoạch theo quy định; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục lãnh đạo thường xuyên rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng năm và nhiệm kỳ; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo làm tốt việc rà soát, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan. 

(5) Công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW  của Ban tổ chức Trung ương đảng về nội dung sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết 06-NQ/ĐUK ngày 12/4/2013 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ; thường xuyên thực hiện phê và tự phê, giữ vững đoàn kết nội bộ; làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng. Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; khen thưởng, động viên kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

(6) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hằng năm đối với đảng viên về thực hiện Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành các quy định của Đảng. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đảng viên theo Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

(7) Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc.  Tiếp tục rà soát, ban hành quy chế phối hợp giữa Ban chi ủy, Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng, chương trình, kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đã đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh; thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 4,270
  • Tất cả: 2,459,453
Đăng nhập